آخرین شعرها

اشعار ابوسعید ابوالخیر ابیات پراکنده تکه ۶۲

صاحب خبران دارم آنجا که تو هستی

یا جمله مرا هستی یا عهد شکستی

یک دم زدن از حال تو غافل نیم ای دوست

صاحب خبران دارم آنجا که تو هستی

اشعار ابوسعید ابوالخیر ابیات پراکنده تکه ۶۱

تنگ دلی نی و دل تنگ نی

تنگدلان را بر ما رنگ نی

اشعار ابوسعید ابوالخیر ابیات پراکنده تکه ۶۰

ایا بر جان ما ماهر چو بر شطرنج اهوازی

چو ما را شاه مات آید ترا سپری شود بازی

اشعار ابوسعید ابوالخیر ابیات پراکنده تکه ۵۹

ای ساقی پیش آر ز سرمایهٔ شادی

زان می‌که همی تابد چون تاج قبادی

زان باده که با بوی گل و گونهٔ لعلست

قفل در کرمست و کلید در شادی

اشعار ابوسعید ابوالخیر ابیات پراکنده تکه ۵۸

ای بار خدا به حق هستی

شش چیز مرا مدد فرستی

ایمان و امان و تن درستی

فتح و فرج و فراخ دستی